Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj
Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie - rozumie się przez to dokument określający wymagania, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola;
2) budżecie obywatelskim - rozumie się przez to szczególną formę konsultacji społecznych
w sprawie przeznaczenia części wydatków budżetu Miasta Zduńska Wola na wskazane przez
mieszkańców zadania, które należą do zadań własnych Miasta Zduńska Wola;
3) Mieście - rozumie się przez to Miasto Zduńska Wola;
4) mieszkańcach - rozumie się przez to osoby zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola;
5) Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Zduńska Wola;
6) Radzie - rozumie się przez to Radę Miasta Zduńska Wola;
7) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12,
98-220 Zduńska Wola, e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl;
8) jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną podległą Miastu oraz
spółkę prawa handlowego, w której Miasto posiada 100% udziałów;
9) projekcie - rozumie się przez to projekt złożony przez mieszkańca;
10) wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę zgłaszającą projekt;
11) zadaniu - rozumie się przez to zadanie, o realizację którego wystąpił mieszkaniec składając
projekt do realizacji w danym roku w ramach budżetu obywatelskiego;
12) Komisji - rozumie się przez to Komisję ds. budżetu obywatelskiego;
13) stronie internetowej Miasta - rozumie się przez to stronę internetową Miasta pod adresem
www.zdunskawola.pl;
14) BIP - rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola pod
adresem www.bip.zdunskawola.pl;
15) strona budżetu obywatelskiego - rozumie się przez to stronę internetową utworzoną
w celu obsługi budżetu obywatelskiego;
16) profil zaufany - rozumie się przez to profil zaufany w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2070);
17) kwalifikowany podpis elektroniczny - rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1797);
18) ogólnodostępność - rozumie się przez to zapewnienie możliwości czerpania korzyści z efektów
realizacji projektu na równych prawach wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

§ 2. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy decydują corocznie o części wydatków budżetu
Miasta, poprzez zgłaszanie projektów zawierających proponowane zadania do realizacji
i dokonywanie ich wyboru w drodze bezpośredniego głosowania, w trybie określonym Regulaminem.

§ 3. 1. Głównym celem budżetu obywatelskiego jest zwiększenie aktywności mieszkańców i ich
partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków rozwoju Miasta, a w konsekwencji
podnoszenia jakości życia w Mieście.
2. Szczegółowymi celami budżetu obywatelskiego są:
1) budowanie poczucia współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną;
2) poznawanie potrzeb i pomysłów mieszkańców;
3) uzyskanie od mieszkańców propozycji projektów;
4) upowszechnienie wiedzy o zadaniach własnych Miasta;
5) budowanie zaufania mieszkańców do samorządu Miasta.

§ 4. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania:
1) zgłaszane przez mieszkańców;
2) należące do katalogu zadań własnych Miasta wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583);
3) możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
4) możliwe do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na budżet obywatelski;
5) spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.

§ 5. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:
1) które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście planami, politykami,
strategiami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Zduńska Wola, uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;
2) które wymagają współpracy instytucjonalnej, a osoby odpowiedzialne za kierowanie daną
instytucją nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
3) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
4) inwestycyjne na gruntach nienależących do Miasta;
5) które zakładają realizację jedynie części zadania – wykonanie wyłącznie projektu
przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na
realizację bez uwzględnienia środków na projekt;
6) które miałyby obejmować wyłącznie sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem inwestorskim;
7) których efekty realizacji nie są ogólnodostępne;
8) będące zadaniem inwestycyjnym bądź remontowym realizowanym przez jednostki organizacyjne
Miasta lub będące zadaniem inwestycyjnym na terenie tej jednostki.

§ 6. Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego powinny składać się z następujących etapów:
1) kampanii informacyjno-edukacyjnej;
2) zgłaszanie projektów;
3) weryfikacja zgłoszonych projektów;
4) głosowanie;
5) ewaluacja.

§ 7. 1. W procesie budżetu obywatelskiego uczestniczy Komisja.
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu w liczbie 5 osób, Rady w liczbie 4 osób oraz
organizacji pozarządowych działających na terenie miasta w liczbie 2 osób.
3. Imienny skład Komisji oraz szczegółowy harmonogram prac Komisji podaje w każdym roku
budżetowym Prezydent w drodze zarządzenia.
4. Do zadań Komisji należy sporządzenie listy projektów przyjętych i odrzuconych,
tj. zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania, przeprowadzenie głosowania, ustalenie
i ogłoszenie wyników głosowania, opiniowanie zasadności odwołań złożonych przez
wnioskodawców, których projekty zostały odrzucone.
§ 8. Projekty mogą być zgłaszane w dwóch odrębnych kategoriach inwestycje lokalne oraz
wydarzenia.


Rozdział 2.
Podział środków

§ 9. Pula środków przeznaczona na projekty w budżecie obywatelskim wynosi co najmniej 0,5%
wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta.

§ 10. Wysokość budżetu obywatelskiego na każdy kolejny rok budżetowy podaje do publicznej
wiadomości Prezydent w drodze zarządzenia, zgodnie z § 16 ust. 1.

Rozdział 3.
Zgłaszanie projektów

§ 11. 1. Projekt może złożyć każdy mieszkaniec.
2. Każdy mieszkaniec może złożyć dowolną liczbę projektów.
3. Do projektu wnioskodawca dołącza listę poparcia dla projektu zawierającą minimum
20 podpisów mieszkańców.

§ 12. 1. Zgłaszania projektów dokonuje się na formularzu projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do
Regulaminu.
2. Wzór listy poparcia projektu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 13. Formularz projektu wraz z wzorem listy poparcia udostępnia się w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Miasta, w BIP, na stronie budżetu obywatelskiego oraz w wersji papierowej
w komórce organizacyjnej Urzędu właściwej ds. obsługi interesantów, zwanej dalej „Kancelarią”.

§ 14. Wypełniony formularz projektu wraz z listą poparcia należy złożyć w Kancelarii w godzinach
pracy Urzędu, poprzez stronę budżetu obywatelskiego lub przesłać drogą elektroniczną z użyciem
profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bądź drogą pocztową na adres
Urzędu. Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu do Urzędu.

§ 15. 1. Ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu:
1) nazwa projektu;
2) kategoria;
3) dane wnioskodawcy;
4) krótki opis projektu, który zostanie wykorzystany do działań informacyjno - promocyjnych;
5) miejsce realizacji projektu;
6) szczegółowy opis projektu, niezbędny do oceny merytorycznej projektu;
7) harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu;
8) uzasadnienie dla realizacji projektu;
9) szacunkowe koszty;
10) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta.
2. Przekazane we wniosku dane wnioskodawcy mogą zostać wykorzystane do kontaktu
z wnioskodawcą na etapie merytorycznej oceny projektu.
3. Złożony formularz projektu musi zawierać podpis wnioskodawcy złożony w miejscu do tego
przeznaczonym.

§ 16. 1. Nie później niż na 14 dni przed terminem składania projektów Prezydent informuje
w drodze zarządzenia o terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego oraz wysokości
środków przeznaczonych na ich realizację poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej Miasta,
w BIP oraz na stronie budżetu obywatelskiego.
2. Zgłoszone projekty są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta,
w BIP oraz na stronie budżetu obywatelskiego.
3. Projekt złożony przed terminem lub po upływie terminu określonego w ust. 1 nie jest
dopuszczony do głosowania.

§ 17. Ostatecznej wyceny realizacji zadania dokonuje Komisja w procesie weryfikacji projektów.

§ 18. Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania projektu, nie później jednak niż na 7 dni przed
rozpoczęciem głosowania.
Rozdział 4.
Weryfikacja i uzupełnianie projektów

§ 19. 1. Zgłoszone przez wnioskodawców projekty do budżetu obywatelskiego podlegają
weryfikacji formalnej oraz merytorycznej.
2. Weryfikacji formalnej dokonuje właściwa ds. obsługi budżetu obywatelskiego komórka
organizacyjna Urzędu.
3. Weryfikacji merytorycznej dokonują właściwe komórki organizacyjne Urzędu lub jednostki
organizacyjne.
4. Weryfikacja formalna i merytoryczna przeprowadzana jest z wykorzystaniem Karty analizy
wniosku, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 20. 1. Weryfikacja formalna prowadzona jest pod względem:
1) poprawności i kompletności wypełnienia formularza projektu;
2) spełnienia wymogów Regulaminu, w tym złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia
o zamieszkiwaniu na terenie Miasta.
2. Weryfikacja merytoryczna prowadzona jest pod względem:
1) zgodności z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie zadań własnych
Miasta;
2) zgodności z obowiązującymi w Mieście planami, politykami, strategiami i programami;
3) zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta;
4) zgodności z zasadami uniwersalnego projektowania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
5) wykonalności technicznej;
6) ogólnodostępności;
7) poprawności wskazanego rodzaju/pozycji kosztu dla zapewnienia realizacji zadania;
8) realności i kompletności oszacowania kosztów.
3. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony projekt nie zawiera istotnych informacji
potrzebnych do analizy, wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany drogą pocztową,
telefonicznie lub drogą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu
rzeczowego projektu.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3, zawierać będzie co najmniej wyjaśnienie, w jaki sposób
można zachować spójność z obowiązującymi w Mieście planami, politykami, strategiami
i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także uchwałami Rady
i zarządzeniami Prezydenta.
5. Od momentu zawiadomienia o brakach w projekcie lub konieczności dokonania modyfikacji
zakresu rzeczowego, wnioskodawca ma 7 dni na dokonanie korekty.
6. W przypadku zmiany kwoty, zakresu rzeczowego lub wprowadzenia innych istotnych zmian
w projekcie w wyniku weryfikacji, wnioskodawca musi dostosować tytuł i opis do wprowadzonych
zmian.
7. Formularz projektu nie podlega uzupełnieniu w przypadkach gdy:
1) jest formularzem projektu niezgodnym ze wzorem;
2) nie zawiera danych umożliwiających identyfikację wnioskodawcy.
8. Każda modyfikacja projektu podlega publikacji na zasadach określonych w § 16 ust. 2.
9. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że dwa lub więcej projektów dotyczą realizacji
identycznego lub bardzo podobnego zadania, właściwa komórka organizacyjna Urzędu lub jednostka
organizacyjna niezwłocznie organizuje spotkanie z udziałem wnioskodawców celem omówienia
możliwości połączenia projektów w jeden. W przypadku braku zgody wnioskodawców na połączenie
projektów procedowane są one osobno.

§ 21. 1. Listę projektów przyjętych i odrzuconych sporządza Komisja.
2. Lista podawana jest do publicznej wiadomości na zasadach określonych w § 16 ust. 2 i zawiera
co najmniej wykaz złożonych projektów, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdej
z propozycji, krótką charakterystykę długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu
przeprowadzoną przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu lub jednostkę organizacyjną oraz
uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych.
3. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu projektu zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcy.

§ 22. 1. W przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, co jest jednoznaczne
z niedopuszczeniem projektu do głosowania, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia
odwołania.
2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Prezydenta, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 21 ust. 2.
3. Prezydent nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu na złożenie odwołania
organizuje spotkanie konsultacyjne zwane dalej „spotkaniem”, z udziałem wnioskodawcy lub osoby
przez niego pisemnie upoważnionej oraz właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub jednostek
organizacyjnych. Nieobecność wnioskodawcy lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej
nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania.
4. Spotkanie jest otwarte dla publiczności.
5. W spotkaniu biorą udział członkowie Komisji.
6. Prezydent, po zapoznaniu się z opiniami przedstawionymi na spotkaniu i opinią Komisji,
rozpatruje wniesione odwołanie. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne.
7. Opinia Komisji, o której mowa w ust. 6, podejmowana jest bezwzględną większością głosów
obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
8. W przypadku uznania odwołania za zasadne złożony projekt proceduje się dalej z zachowaniem
przepisów wskazanych w tym zakresie.
9. W przypadku uznania odwołania za niezasadne, złożony projekt pozostawia się bez dalszego
procedowania.

§ 23. 1. Z przyjętych projektów tworzona jest lista projektów, które poddane będą pod głosowanie
mieszkańców.
2. Lista zawiera co najmniej nazwę projektu, krótki opis projektu z formularza projektu oraz
szacunkowy koszt realizacji zgodnie z § 17.
3. Kolejność projektów na liście jest ułożona według daty wpływu projektów do Urzędu.
4. Lista projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców podawana jest do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Miasta, w BIP oraz na stronie budżetu obywatelskiego.

Rozdział 5.
Głosowanie i obliczanie wyników

§ 24. 1. Głosowanie odbywa się:
1) w zorganizowanych na terenie Miasta punktach głosowania na papierowych kartach
do głosowania;
2) drogą elektroniczną poprzez stronę budżetu obywatelskiego lub z użyciem profilu zaufanego
poprzez wykorzystanie platformy ePUAP i karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej
Miasta, a także kwalifikowanego podpisu elektronicznego przesyłając kartę do głosowania na główny
adres elektroniczny Urzędu, tj. urzad_miasta@zdunskawola.pl.
2. Prezydent w drodze zarządzenia wyznacza na terenie Miasta punkty, w których można oddać
głos na papierowych kartach do głosowania. Informacja o terminie rozpoczęcia i zakończenia
głosowania podana zostanie do publicznej wiadomości, na co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia
głosowania.
3. W przypadku głosowania drogą elektroniczną z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego
podpisu elektronicznego kartę do głosowania należy pobrać ze strony internetowej Miasta, a do karty
należy dołączyć wypełnione oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta, którego wzór stanowi
załącznik nr 5 do Regulaminu.
4. Karta przesłana drogą elektroniczną, przed wrzuceniem do urny, zostaje zaewidencjonowana
w rejestrze głosujących oraz opatrzona pieczęcią urzędową i kolejnym numerem identyfikacyjnym.
Złożone oświadczenie pozostaje w dokumentacji budżetu obywatelskiego.
5. Nie podlega rejestracji karta złożona drogą elektroniczną przed lub po upływie terminu
wyznaczonego na głosowanie oraz karta, do której nie dołączono oświadczenia, o którym mowa
w ust. 3.

§ 25. 1. Mieszkaniec głosując musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
3. Dane osobowe wraz z podaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta, mieszkaniec poświadcza
podpisem w jednym z punktów na terenie Miasta w rejestrze głosujących, którego wzór stanowi
załącznik nr 6 do Regulaminu.

§ 26. 1. Głosowanie trwa nie krócej niż 14 dni i rozpoczyna się w poniedziałek.
2. Głosować może mieszkaniec.
3. Mieszkaniec może głosować tylko raz.
4. Mieszkaniec z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558) może
głosować przez pełnomocnika w zorganizowanych na terenie Miasta punktach głosowania na
papierowych kartach do głosowania. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.
5. Mieszkaniec małoletni przedstawia do głosowania oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
osoby małoletniej głosującej na zadania budżetu obywatelskiego. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 8 do Regulaminu.

§ 27. 1. Mieszkaniec może oddać maksymalnie 2 głosy, 1 głos w kategorii inwestycje lokalne
i 1 głos w kategorii wydarzenia, wskazując tym samym maksymalnie dwa wybrane przez siebie
projekty.
2. Za wybrane do realizacji uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę głosów,
aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Dla określenia wartości
projektów stosuje się wycenę ostateczną zadań dokonaną podczas oceny merytorycznej.
3. Jeżeli dwa lub więcej projektów poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów,
o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, które zarządza Prezydent na wniosek
Komisji.
4. Jeżeli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, może zostać
uwzględniony kolejny z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia
dostępnych środków, a jednocześnie zapewni jego realizację.
5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych projektów będzie pozostawać ze sobą
w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowany zostanie projekt, który zdobył największe
poparcie.

§ 28. Prezydent podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich
na stronie internetowej Miasta, w BIP oraz na stronie budżetu obywatelskiego w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia głosowania.

Rozdział 6.
Promocja, informacja, edukacja i ewaluacja

§ 29. 1. Prezydent koordynuje działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące budżetu
obywatelskiego, które obejmują w szczególności:
1) przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom idei i zasad budżetu obywatelskiego oraz
funkcjonowania samorządu Miasta;
2) zachęcanie do składania projektów oraz wzięcia udziału w głosowaniu;
3) upowszechnianie informacji o propozycjach mieszkańców, wynikach głosowania na zadania
zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oraz o efektach realizacji tych zadań.
2. W ramach prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Prezydent
wykorzystuje różnorodne kanały i narzędzia komunikacji społecznej, w tym: otwarte spotkania
informacyjne, publikacje drukowane, publikacje w serwisach internetowych, współpracę z mediami
i innymi podmiotami zainteresowanymi popularyzacją idei budżetu obywatelskiego.
3. Prezydent opracuje identyfikację wizualną budżetu obywatelskiego.
4. Mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej
zadań dopuszczonych do głosowania.
5. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za akcje informacyjne i promocyjne, o których mowa
w ust. 4, prowadzone niezgodnie z obowiązującym prawem.
6. Prezydent sporządza w terminie do końca każdego roku ewaluację wdrażania budżetu
obywatelskiego.
7. Ewaluacja, o której mowa w ust. 6, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na
stronie BIP oraz przekazywana Radzie.
8. Prezydent może powierzyć wykonanie części lub całości działań, o których mowa w ust. 1-3
osobom fizycznym lub prawnym.

Rozdział 7.
Realizacja zadań

§ 30. 1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu zaistnieją okoliczności wynikające
z przepisów prawa, uniemożliwiające procedowanie go zgodnie z zakresem określonym w projekcie
realizator zadania, tj. Miasto lub jednostki organizacyjne mają obowiązek zmodyfikować projekt
zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego.
2. Modyfikacja, o której mowa w ust. 1, odbywa się w porozumieniu z wnioskodawcą.

§ 31. W przypadku, gdy koszty rzeczywiste realizacji projektu przekroczą szacunkowe koszty
zatwierdzone przez Komisję zgodnie z § 17, dopuszcza się dofinansowanie realizacji propozycji
zadania w ramach środków budżetu Miasta.

§ 32. Właściwe komórki organizacyjne Urzędu lub jednostki organizacyjne przekazują
wnioskodawcy informacje na temat harmonogramu i terminu realizacji zadania oraz odbioru zadania.

§ 33. W odbiorze końcowym zadania ma prawo uczestniczyć wnioskodawca lub jego
przedstawiciel.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 34. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola. Klauzula Informacyjna
(RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
zawarta jest w załączniku nr 9 do Regulaminu.