projekt nr 4

4. Zielona ulica Fabryczna - pierwszy woonerf w Zduńskiej Woli


Lokalizacja

Ulica Fabryczna od skrzyżowania z ul. Jarosława Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Juliusza tj. działka drogowa nr 52/1  wraz z terenem zlokalizowanym na części działki nr 55

Krótki opis projektu

Rewitalizacja i przemiana ulicy Fabrycznej w zielony woonerf poprzez zmianę ulicy w trakt spacerowy z uspokojonym ruchem samochodowym i jednym poziomem jezdni. Dzięki temu ulica Fabryczna może stać się jedną z najciekawszych w Zduńskiej Woli  - z dużą ilością pięknie urządzonej zieleni,  traktem spacerowym na trasie szlaku fabrycznego, eleganckimi i funkcjonalnymi  elementami małej architektury i stylowym oświetleniem

Opis projektu

Projekt obejmuje całą ulicę Fabryczną od skrzyżowania z ulicą J. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicą Juliusza wraz z zagospodarowaniem części niezagospodarowanej bezpośrednio przylegającej działki nr 55 i koncentruje się przede wszystkim na:
- przekształceniu ulicy Fabrycznej w elegancki trakt spacerowy – ulica z jednym poziomem jezdni bez chodników i krawężników;
- zmianie organizacji ruchu, w którym pierwszeństwo będą mieli piesi i rowerzyści;
- wprowadzeniu elementów małej architektury i zieleni w celu uspokojenia ruchu na ulicy;
- zagospodarowaniu części działki nr 55 poprzez urządzenie np. małego parku kieszonkowego z urządzoną zielenią (w tym drzewa i krzewy), małą architekturą, małym placem zabaw dla dzieci, oświetleniem
Projekt zakłada zmianę charakteru ulicy. Z przestrzeni jezdnej, zmieni się w spacerową  – podkreślającą fabryczny i przemysłowy rodowód miasta wraz z uspokajającą zielenią. Z racji dużego ruchu samochodowego na ulicy nie posiadającej właściwych parametrów (bardzo wąskie chodniki) ulica kwalifikuje się do przebudowy w formie woonerfu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu.  Przemawia za tym także fakt, że ul. Fabryczna może pełnić formę zielonego i uspokojonego łącznika między ul.  J. Dąbrowskiego  a Juliusza i być  tym samym alternatywą dla ruchliwych ulic w tej części miasta. Przekształcenie ul. Fabrycznej w ciąg pieszo-jezdny z odpowiednią organizacją ruchu, z całą pewnością podniosłoby bezpieczeństwo i komfort pieszych, rowerzystów oraz pozostałych użytkowników tego terenu przyczyniłby się do stworzenia ciekawego miejsca dla spędzania po pracy czy nauce wolnego czasu przez mieszkańców Zduńskiej Woli czyli tzw. trzecich miejsc.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Fabryczna znajduje się w centrum Zduńskiej Woli i jest na trasie historycznego szlaku fabrykanckiego. Obecny jej stan wymaga rewitalizacji, ulica jest ruchliwa i pomimo wprowadzonych ograniczeń i elementów spowolnienia ruchu zapchana samochodami i przez to niebezpieczna dla pieszych. Bardzo wąskie chodniki oraz wąska jezdnia nie sprzyja bezpiecznemu poruszaniu się tym łącznikiem przez pieszych czy rowerzystów. Stąd pomysł, aby zmienić jej charakter, tak by mogła stać się prawdziwą wizytówką Zduńskiej Woli pokazującą zmieniające się oblicze naszego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Pozycja (rodzaj) kosztuCena jednostkowa bruttoIlośćWartość brutto (kolumna 3 x 4)
1projekt 40000140 000 zł
2zmiana nawierzchni – pas ruchu1500001150 000 zł
3drzewa (zieleń wysoka)24000124 000 zł
4krzewy (zieleń niska)16000116 000 zł
5mała architektura (kosze, ławki, stojaki na rowery, donice miejskie) 30000130 000 zł
6elementy placu zabaw50000150 000 zł
7uzupełniające oświetlenie 32000132 000 zł
8pozostałe utwardzenia i odwodnienie 50000150 000 zł
9uporządkowane terenu 10000110 000 zł
10kamera monitoringu 200012 000 zł
Łącznie: 404 000 zł